Title Image

Algemene Voorwaarden

1. Omvang

Onverminderd de toepassing van speciale voorwaarden in een aparte schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten tussen Gemini Armbanden (Tarweblok 15, 2547 Lint (België) – BTW BE0552.794.684 ) en haar klanten. Indien er sprake is van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een aparte schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Indien een Klant een bestelling plaatst, wordt de Klant geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Door deze algemene voorwaarden te accepteren accepteert de Klant ook volledig dat de Klant eigen algemene voorwaarden (van aankoop) niet van toepassing zijn.

2. Afsluiting van afspraken

2.1 Alle aanbiedingen van Tweeling Armbanden, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend en niet bindend voor Gemini Armbanden. Een overeenkomst is alleen gesloten tussen Gemini Armbanden en Client wanneer een order is bevestigd en de overeenkomstige betaling wordt gedaan aan Gemini Armbanden door de Cliënt

3. Prijs en betaling

3.1 Bestellingen worden gefactureerd op basis van de prijzen en voorwaarden vermeld in de orderbevestiging, of in de geldende bijgewerkte prijslijsten van Gemini Bracelets. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen inclusief btw.

4. Levering, transport en overdracht van risico en eigendom

4.1 Levertijden gespecificeerd door Gemini Armbanden zijn alleen informatief en niet bindend voor Gemini Armbanden. Eventuele nalatigheid van deze levertijden mag niet gebruikt worden als reden om de overeenkomst op te lossen of enige vorm van schadevergoeding op te leveren.

4.2 In principe is de levering gratis voor orders met een waarde van 50 EUR of meer (exclusief btw). Een toeslag van 5 EUR (voor transport-, administratie- en milieukosten) wordt in rekening gebracht voor bestellingen met een waarde van minder dan 50 EUR (exclusief btw).

4.3 Indien alle goederen in een bestelling niet tegelijk naar de Klant kunnen worden verzonden, zullen Gemini Armbanden de ontbrekende producten opgeven wanneer de hoofdlevering wordt gedaan.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden goederen onmiddellijk achter de eerste deur op de begane grond van het kantoor of adres van de klant afgeleverd.

4.5 De ​​Klant is verplicht de bestelde producten te accepteren op de voorgestelde leverdatum (of een andere datum die Gemini Armbanden aan de Klant heeft meegedeeld). Als de Klant de producten niet accepteert op het moment van bezorging, is Gemini Armbanden gerechtigd om de producten op rekening en risico van de Klant op te slaan. Deze beschermende maatregel schort echter de betalingsverplichting van de klant niet op.

4.6 De verkochte producten blijven eigendom van Gemini Armbanden totdat de factuur volledig is betaald (inclusief kosten en belangen). Desalniettemin worden de risico’s van verlies of vernietiging van de verkochte zaken volledig door de opdrachtgever gedragen vanaf het moment dat de bestelling is bevestigd.

4.7 Onverminderd artikel 3.2, zijn retourzendingen op rekening van de Klant en zullen alleen worden aanvaard nadat Gemini Armbanden voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming geven. Retourzendingen met onbetaalde porto worden altijd geweigerd door Gemini Armbanden.

5. Controles en klachten

5.1 De voorwaarden voor service en garantie die bij het bestellen van de website op http://www.gemini-bracelets.com zijn vermeld, gelden voor alle leveringen van Gemini Armbanden en kunnen op aanvraag worden verstrekt.

5.2. De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk te accepteren en te controleren of de kwaliteit en hoeveelheid van de geleverde goederen overeenstemmen met die welke zijn afgesproken. Onverminderd de toepassing van de voorwaarden van service en garantie van Gemini Armbanden, dienen eventuele zichtbare gebreken in de geleverde goederen binnen twee (2) dagen na levering schriftelijk aan Gemini Armbanden te worden gemeld. Tweeling Armbanden zullen geen klachten overnemen na het verstrijken van deze periode. Als Gemini Bracelets een klacht als geldig accepteert, zal het de geleverde goederen terugnemen, dan nieuwe goederen leveren of gratis repareren of crediteren. Tweeling Armbanden is nooit aansprakelijk voor enige vorm van schadevergoeding.

5.3 De lengte en omvang van de garantie van Gemini Armbanden op producten die door Gemini Armbanden worden geleverd, zijn altijd beperkt tot de garantie van de fabrikant / leverancier van de betrokken producten van Gemini Bracelets (back-to-back-garantie), zoals uitdrukkelijk vermeld op de factuur, op voorwaarde dat de richtlijnen in de algemene voorwaarden van de dienstverlening en garantie op de website strikt door de opdrachtgever worden nageleefd. De garantie van Tweeling Armbanden voor niet-conforme producten bestaat uitsluitend uit creditering (een deel van) de desbetreffende factuur. De toepassing van de garantie kan nooit tot enige vorm van schadevergoeding leiden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Gemini Armbanden (inclusief haar aangestelde, vertegenwoordigers en / of werknemers) is beperkt tot de schade die wordt veroorzaakt door niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, indien en voor zover deze schade door Gemini Armbanden wordt veroorzaakt door fraude of opzettelijk of bruto fout. Tweeling Armbanden is niet aansprakelijk voor andere fouten. Tweeling Armbanden kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt doordat de Klant een product onjuist of onrechtmatig gebruikt. Als Gemini Armbanden aansprakelijk worden gesteld voor schade, is de aansprakelijkheid van Gemini Armbanden altijd beperkt tot het bedrag van de factuur voor de opdrachtgever en slechts dat gedeelte van de bestelling waarvoor Gemini Armbanden aansprakelijk zijn. Tweeling Armbanden zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Tweeling Armbanden is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, winsten, gemiste besparingen of schade aan derden.

6.2 Tweeling Armbanden is wettelijk ontslagen van en niet verplicht om in geval van overmacht (met inbegrip van maar niet beperkt tot vertragingen die door leveranciers, contractanten en onderaannemers van Gemini Bracelets) worden opgelegd aan de Klant te voldoen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Gemini Bracelets opgeschort. Overmacht op opdrachtgever is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Herroepen

Op het eerste verzoek van Gemini Armbanden gaat de Klant ermee akkoord om alle door de Klant op de markt gebrachte producten te herroepen, die een gebrek hebben of dreigen te tonen, op kosten van de Klant en binnen een door Gemini Armbanden vastgestelde termijn. Vergoeding betaald door Gemini Armbanden aan de Klant voor het herroepen van producten bestaat uitsluitend uit het facturen van een desbetreffende factuur. Herinnerende producten kunnen nooit tot gevolg hebben dat Gemini Armbanden aansprakelijk zijn voor enige vorm van schadevergoeding.

8. Ontbinding

Tweeling Armbanden is gerechtigd om de overeenkomst met de Klant te allen tijde met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder betaling van schadevergoeding te ontbinden, in de volgende gevallen: indien de Klant, ondanks een schriftelijke kennisgeving van schending met een termijn van minstens zeven (7) kalenderdagen, niet tijdig voldoet aan een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst; bij beëindiging van betalingen of (indienen van) faillissement; bij een gerechtelijke reorganisatie door de Klant in de zin van de Belgische Akte van 31 januari 2009, indien de Klant, ondanks een schriftelijke kennisgeving van een vijftien dagen, niet tijdig voldoet aan een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst; bij liquidatie of beëindiging van de activiteiten van de cliënt; als de activa van de cliënt (of een deel ervan) worden aangegrepen. In geval van ontbinding behoudt Gemini Bracelets zich ook het recht om een ​​vergoeding te vorderen voor alle kosten en schade die is opgelopen en alle Gemini Bracelets vorderingen op betaling tegen de Klant worden onmiddellijk betaald.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere afspraken die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend geregeld door de Belgische wetgeving. De toepassing van het Verkoopverdrag van Wenen van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Alle geschillen tussen partijen betreffende overeenkomsten die onder deze algemene voorwaarden vallen, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.